Algemene verkoops en- aannemingsvoorwaarden

1. Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig voor een bepaalde periode van maximaal 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard..
2. Behoudens anders overeengekomen wordt de leveringstijd vastgesteld op uiterlijk 30 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatiedagen. In het geval wij niet kunnen voldoen aan onze verplichting om op het overeengekomen tijdstip te leveren of bij ontstentenis, verzoekt de consument ons de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is met een minimum van 14 werkdagen. Indien wij na de aanvullende termijn onze verplichtingen niet kunnen voldoen, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.
3. Bij geschil over de geldigheid, uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werken uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt.

LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

4. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en verbinden ons niet strikt. In geval van overmacht behoudt de verkoper zich het recht voor ofwel de overeenkomst te annuleren dan wel de leveringstermijn te verlengen voor de duur van deze onderbreking. Indien deze toestand echter meer dan 3 maanden duurt kan de overeenkomst door beide partijen geannuleerd worden. Als overmacht geldend zijn alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien.
5. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze bij ons geïndividualiseerd zijn. Nochtans blijven de goederen onze eigendom -zelfs na hun incorporatie- tot op het ogenblik van volledige betaling, datum van eigendomsoverdracht. 
6. De bestelde materialen en goederen worden steeds vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen dat wij voor het vervoer instaan.
7. De klant waarborgt de toegang tot zijn lokalen. Alle prestaties die noodzakelijk zijn wegens moeilijkheden bij de levering zullen aanleiding geven tot bijkomende facturatie.
8. Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende zichtbare gebreken der koopwaar/ uitvoering schriftelijk gedaan te worden binnen acht dagen na levering/plaatsing van de koopwaar, of binnen acht dagen na ontvangst van de factuur wanneer het een koper betreft die voor het eerst kennis krijgt van deze verkoopsvoorwaarden.

BETALINGSVOORWAARDEN

9. De verkoper kan ten allen tijde op basis van de overeenkomst een voorschot eisen alvorens tot verdere uitvoering over te gaan. De verkoper heeft daarenboven het recht ten allen tijde deugdelijke waarborgen te eisen en de naleving van de overeenkomst te verzekeren. Bij gebreke van voldoening is het de verkoper toegestaan de overeenkomst te staken of ontbinden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en dit onverminderd het recht op schadevergoeding. 
10. Onze rekeningen zijn contant betaalbaar -binnen de 30 dagen na verzending- te Kuurne, zonder korting. Vanaf de vervaldag is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd van 8,5% per jaar, zonder een voorafgaande ingebrekestelling.
11. In geval van niet-betaling van één van onze facturen behouden wij ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur. Wij behouden ons in dergelijk geval steeds het recht om lopende contracten te staken.
12. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 125 EUR en een maximum van 1860 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. Wanneer op verzoek van de besteller de leveringsfactuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijk en borg voor de betaling van de leveringsfactuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats, erkent de besteller de levering te hebben ontvangen.

WAARBORGVOORWAARDEN

14.a Gedurende een periode van twee jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
14.b. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burg. Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf die levering. Het gebrek wordt als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren. Klachten betreffende de levering dienen te gebeuren conform lid a. Onze waarborgen dekken in geen geval schadegevallen te wijten aan uitvoeringen door derden.
15. Alle natuursteen, marmer en graniet wordt verkocht met de gebreken die inherent zijn aan de aard van het materiaal. Een afwijking van 2 mm op de dikte van bladen of 3% op alle andere maten is toegestaan.
16. Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant om welke reden ook, is reeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. De klant vrijwaart ons om voor alle aanspraken van derden, met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit bedwongen maximum overschreven zou worden, zowel in hoofdsom, intresten als gerechtskosten. 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR MARMER & NATUURSTEEN

17. In marmer, natuursteen, witsteen komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel; de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of minder breekbaar dan dezelfde steen zonder aders. Men kan dus geenszins stellen dat het om een fout of gebrek van de steen gaat.
18. Natuursteen eist een bewerking van de steen bestaande uit verschillende stadia: daartoe behoord ook het verbeteren van natuurlijke gebreken zoals poriën, open holtes en kleine kwartsgaatjesdoor het opvullen met polyester- harsen e.d. Dit is noodzakelijk om een perfecte productiekwaliteit te garanderen: het brengt geenszins waardevermindering van een steen met zich mee. Bij bepaalde marmersoorten is het gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken opnieuw aan elkaar te kleven en eventueel aan de achterzijde van een hechtingsmiddel te voorzien. Dit procedé is niet alleen onvermijdelijk maar zelfs een noodzakelijkheid om een degelijk product af te leveren.


GDPR

19. Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen. De rechtsgronden zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De klant/ leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgd en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons geeft overgemaakt. Wij verwijzen steeds naar ons privacy beleid, te raadplegen via www.natuursteenverhelle.com De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en zijn rechten.